برج الفبا باتومی

برج الفبا باتومی
برج الفبا باتومی با ارتفاع 130متری نمادی از 33 حروف الفبا گرجی است. حروف بر روی برج به صورت مارپیچ نوشته شده است و از ساختار دی ان ای الگو گرفته شده، قدمت برج ب به 5 هزار سال قبل می رسد.