میدان Puerta Alcala اسپانیا

میدان Puerta Alcala اسپانیا
در قرن 17 توسط فرمان پادشاه کارلوس سوم بعنوان دروازه ورود به شهر کوچکی به نام Alcala در نزدیکی مادرید ساخته شد.