دامنه های فریزر هیل مالزی

دامنه های فریزر هیل مالزی
این تفریگاه شامل جاذبه های توریسنتی مانند دیواره های درختان جنگلی باغچه های گل سوارکاری و تیراندازی و قایق سواری و اسب سواری می باشد.