جنترمنتر در هند

جنترمنتر در هند
این بنا توسط حاکم جیپور درسال 1724 ساخته شده است دارای محاسبات دقیق نجومی است که در گذشته پیش گویان برای پیشگویی از آن استفاده می کردند.