معبد مارادشوار هند

معبد مارادشوار هند
در ساحل مارادشوار واقع شده است که بزرگترین و بلندترین بت جهان در کنار آن است.